Om Lugna Gatan

Genom Lugna Gatan arbetar unga individer från olika kulturer och med olika bakgrunder tillsammans i det svenska samhället. Flera hundra arbetslösa unga människor har fått utbildning och anställning, hundratals tonåringar har genom åren deltagit ideellt i lokala grupper juniortrupper och ett sextiotal skolor har fått hjälp med att positivt förändra sitt skolklimat.


Lugna Gatans metod
 bygger på att våra värdar har sina erfarenheter i de områden eller med de människor vi arbetar med. Utifrån denna livserfarenhet har värdarna en förståelse för vilka behov som finns hos målgruppen samt vilka sätt och metoder som är möjliga för att skapa förändring. De kan utifrån det få ett förtroende från ungdomarna och ett mandat att påverka. Förtroendet leder i sin tur ofta till att värdarna kan bli positiva förebilder för de unga, något som de unga ofta saknar.


Vi arbetar med alla unga
men fokuserar särskilt på dem som lever i eller riskerar att hamna i utanförskap. De som saknar framtidstro, delaktighet och självförtroende är svåra att nå med reguljära insatser som t ex utbildning eller föreningsliv. Deras misstro är för stark.  Den offentliga sektorn (lärare, polis, socialtjänst och väktare) uppfattas ofta som främlingar som bara bryr sig när det är dags för påföljd och bestraffning. Lugna Gatan har ofta större trovärdighet bland ungdomar från förorterna. Värdarna är trovärdiga eftersom de bor, lever och agerar på samma arena som ungdomarna själva.  Vi är ofta en av få som ger unga utan hopp en väg in i en positiv gemenskap.


I korthet
 kan man säga att Lugna Gatan jobbar med att skapa de förutsättningar som unga människor behöver, för att utveckla en positiv identitet och en roll inom ramen för samhällets normer. Men verksamhetens verkliga värde kan bara förstås med en god del eftertanke och med insikt i de behov arbetet handlar om. Behoven är i sin tur en spegling av den miljö och de villkor som ungdomar lever med. Men det är ingen universallösning. Lugna Gatan är ett komplement till andra insatser som måste bedrivas på olika nivåer.

 

Lugna Gatans syfte är att:

  • För egen räkning att bryta unga människors stigmatisering och underlätta deras inträde på arbetsmarknaden och integration i samhället i stort.
  • För sin uppdragsgivares räkning lösa ett antal konkreta uppgifter och uppnå mål som att minska skadegörelse, otrygghet vandalisering och bråk.
  • Ur ett samhällsperspektiv bidra till att reducera den generella integrationsproblematiken av unga människor som växer upp i utsatta områden och bidra till ett bättre samhällsklimat bl.a. genom att agera som en sorts positiva rollmodeller för de yngre ungdomarna inom det område där man är verksam. På sikt kan man på detta vis dessutom minska nyrekryteringen av unga till de asociala och/eller kriminella gängstrukturerna.